Wat is bewindvoering?

Indien u tijdelijk of voor een langere tijd niet in staat bent om uw eigen financiën goed te regelen kan dit snel tot grote problemen leiden. Bepaalde financiële en administratieve zaken zullen toch geregeld moeten worden. Vaste lasten moeten worden betaald, belastingaangiftes ingevuld, huurtoeslagen aangevraagd, etc. Wan­neer dit soort zaken niet op tijd en goed worden geregeld ontstaan er onnodige problemen en soms zelfs schulden. Bewindvoering kan dan voor u een oplossing zijn.

Bewindvoering is een regeling waarbij de rechter een bewindvoerder machtigt om de financiën te beheren. Deze bewindvoerder legt hierover vervol­gens verantwoording af aan de kantonrechter en natuurlijk ook aan u. Dit zal een keer per jaar zijn door middel van een rekening en verantwoording.

Uw contactpersoon bij Moors & Pool zal bij u langs komen om de rekening en verantwoording ook aan u te overhandigen en toe te lichten. Als u akkoord gaat dan zal deze worden door gestuurd aan de rechtbank. De hoofdtaak van de bewindvoerder, is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld.

Waarom kiezen voor beschermingsbewind?

Met bewindvoering komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden voorkomen. Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.

Wanneer?

Bewindvoering is een financiële maatregel. Gaat het om financiële handelingen die iemand niet meer kan overzien, dan is bewind in beginsel een voldoende maatregel.

Hoe lang duurt een onderbewindstelling?

De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin u niet in staat bent om de financiële zaken goed te regelen. Dit kan dus voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

  • Door een uitspraak tot ondercuratelestelling.
  • Door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onderbewindstelling bij de kantonrechter.
  • Door overlijden van de betrokkene.

 Wat zijn de kosten?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Moors & Pool Bewindvoering brengt voor haar diensten een door de LOVCK vastgesteld bedrag per maand in rekening. ( zie tab)

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te betalen Deze kosten worden mogelijk  door de gemeente in uw woonplaats vergoed in de vorm van bijzondere bijstand. De aanvraag voor bijzondere bijstand zal worden gedaan door Moors & Pool Bewindvoering. Aan de behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling zijn ook kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. Deze rekening krijgt u vooraf gaande van de zitting deze hoeft u niet te voldoen Moors & Pool Bewindvoering zullen indien uw inkomen te laag is dan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand aan vragen.

De belangrijkste spelregels:

Wanneer de rechter uw verzoek tot onderbewindstelling goedkeurt en een bewindvoerder aanwijst, betekent het vanaf dat moment dat de beschikking er is de bewindvoerder zorg draagt voor uw financiën. De cliënt krijgt na aanmelding een contact persoon toegewezen binnen Moors & Pool. Moors & Pool Bewindvoering behoud het recht dit tussentijds te wijzigen.

  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het krijgen en behouden van een basisinkomen.
  • De bewindvoerder schrijft de inkomstverstrekkers aan en zorgt ervoor dat het inkomen wordt gestort op de beheerrekening.
  • De bewindvoerder beheert uw inkomen, betaalt de vaste lasten, eventuele schulden, reserveert geld en betaalt uw leefgeld uit.
  • De bewindvoerder zal de belastingaangifte doen, bijzondere bijstand aanvragen en voorliggende voorzieningen aanvragen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.)
  • De bewindvoerder onderhoudt contacten met bijvoorbeeld uw energieleverancier, met de woningbouwvereniging en andere instanties. Zo nodig kan de bewindvoerder verzekeringen afsluiten.
  • Moors & Pool schrijven de relevante contacten en instanties aan hun post door te sturen. Mocht u echter toch nog poststukken  zelf ontvangen, vragen we in uw belang deze zo snel mogelijk door te sturen.
  • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van de wijzigingen in uw woon/leefsituatie.

Moors & Pool Bewindvoering is voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u. Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan dus tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens vervuld kunnen worden.

Wij vragen u om al u papieren mee te nemen op de dag van de zitting zodat Moors & Pool Bewindvoering zo snel mogelijk een dossier kan opstarten voor u.

Voor het toevoegen van ter zake doende kopieën kunt u gebruik maken van de inventarisatielijst.

Wij willen u er op attenderen dat u, indien u cliënt van de GGZ bent of anderzijds binnen een instelling woonachtig bent en daar een contact persoon heeft, deze contactpersoon door Moors & Pool Bewindvoering geraadpleegd kan worden in geval van onenigheden c.q. onduidelijkheden. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld zijn de persoonlijk begeleider, de casemanager, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een maatschappelijk werkende of een verpleegkundige.